Innkalling til medlemsmøte 10. desember 2023


Det innkalles til medlemsmøte:

Tid: Søndag 10. desember 2023 kl. 13.00

Sted: Folkets Hus, Torggt. 91, Hamar – 3 etg.

Saksliste:
– Godkjenning av innkalling / saksliste
– Valg av møteleder og sekretær
– Budsjett 2024
– Handlingsplan 2024
– Event. innkommende forslag

Medlemmer som ønsker saker tatt opp i medlemsmøte, skal sende forslag til
styret senest 1 uke før møtet holdes.

Viser til Fellesforbundets vedtekter 2019 – 2023 §3.2.3:
Begrensninger i stemmerett ved behandling av økonomiske saker.
Bare yrkesaktive medlemmer har stemmerett ved behandling av saker
vedrørende ekstra administrasjonskontingent og i saker som angår
disponering av avdelingens økonomiske midler.

Velkommen!